7 điều cơ bản trong bảo dưỡng, bảo trì pa lăng xích cáp